Adresa:

Jaroslav Janáček – MaR MONT
Nám.T.G.Masaryka 199
583 01 Chotěboř

tel: 569 62 43 49
fax: 569 62 43 49

objednávky:
prodej@modelove-hracky.cz

informace:
info@modelove-hracky.cz

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží specializovaného maloobchodu mezi firmou Jaroslav Janáček, IČO 42910684 – MaR MONT (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Prodávající Jaroslav Janáček – MaR MONT, se sídlem Nám. T.G. Masaryka 199, 583 01 Chotěboř je firmou, zabývající se specializovaným maloobchodem, zákazníkem obchodu je kupující.

Vzhledem k právní úpravě se kupující rozlišuje na spotřebitele a podnikatele.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo záměr své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. (dále jen „spotřebitel“)

Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit soustavně za účelem dosažení zisku.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a to své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s podnikatelem výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Ochrana osobních dat

Firma Jaroslav Janáček – MaR Mont neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobou, kromě případů, kdy osoba sama poskytne firmě Jaroslav Janáček -  MaR Mont tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb obchodu Modelové Hračky, účastní se průzkumů, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů, kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat. Firma Jaroslav Janáček – MaR Mont si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti a počet uživatelů shlédnuvších jednotlivé stránky. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standartních operací našeho serveru (např. IP adrese uživatelova počítače).

III. Otevírací doba v obchodě

Obchod na adrese Chotěboř, Nám. T. G. Masaryka 199:

Pondělí – pátek 13:00 – 17:00

Sobota: 9:00 – 11:00

IV. Uzavření kupní smlouvy

1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Stejným návrhem je pak objednávka elektronickou poštou na adrese prodej@modelove-hracky.cz. Zboží je možno objednat i osobně nebo faxem. Všechny tyto objednávky mají povahu právního jednání – návrhu na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží skladem jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky.

3. Ve lhůtě 2 dnů po obdržení objednávky prostřednictvím formuláře na stránkách internetového obchodu, elektronickou poštou nebo faxem obdrží kupující e-mailovou zprávu, ve které bude objednávka prodávajícím potvrzena a tímto okamžikem dojde k uzavření kupní smlouvy.

V. Platební podmínky a cena zboží

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

2. Způsoby plateb:

a) platba dobírkou,

b) platba bankovním převodem na účet prodávajícího a je nutno uvést variabilní symbol sdělený prodávajícím.

3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním - přepravou zboží ve smluvené výši. Cena přepravy se řídí ceníkem Česká pošta, s. p. v den objednávky.

5. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, popř. písemně.

VI. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

1. Zboží zakoupené v obchodě na adrese Chotěboř, nám. T. G. Masaryka 199, otevírací doba uvedena v čl. III. těchto VOP, bude po přezkoušení předáno kupujícímu. Zboží, které nebude prodáno a koupeno v obchodě, ale objednáno některým ze způsobů uvedených v čl. IV. této smlouvy, bude odesláno na dobírku.

2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na adresu uvedenou kupujícím pouze v rámci České republiky prostřednictvím České pošty, s. p., a to na dobírku.

3. Podepsáním předávacího dokladu České poště, s. p. kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel má nárok na odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. obč. zák. V případě nákupů v rámci podnikatelské činnosti (uvedené IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.

2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. obč. zák. nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VII. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ust. § 1829 a násl. obč. zák. právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu.

4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu do 10-ti pracovních dnů od fyzického vrácení zboží, nejpozději však do 14-ti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem včetně nákladů na dodání. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží spotřebitelem.  Prodávající není povinen vrátit kupní cenu spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně spotřebitel. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Prodávající před prvním použitím důrazně kupujícímu doporučuje prostudovat český návod na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 obč. zák. (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2. Práva a povinnosti z titulu vadného plnění obou smluvních stran se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu VIII. 3. a příslušného zákona (§ 2161 obč. zák.), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující ve smyslu § 2106 odst. 2 obč. zák. sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Projeví-li se vada v průběhu 6-ti měsíců od převzetí, má se z a to, že věc byla vadná již při převzetí.

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Chotěboř, nám. T. G. Masaryka 199 nebo na e-mailové adrese prodej@modelove-hracky.cz.

7. O způsobu řešení uplatněných vad prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě zjevně neoprávněného uplatnění práv z vadného plnění, nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením takovéhoto uplatnění a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakované zjevně bezdůvodné uplatnění vady, u kterého se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil vadné plnění, co je jeho obsahem a jaký způsob jeho vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu či SMS zprávu potvrzení o datu a způsobu vyřízení uplatnění vady, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnutí uplatněné vady prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

10. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost, ale na baterie, akumulátory, žárovky, zářivky, výbojky, LED žárovky a úsporné žárovky pouze na dobu 6-ti měsíců. Tato záruka se vztahuje i na tyto věci, pokud jsou součástí jiné věci.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.1.2014

Modelové hračky
objednatObjednávky provést e-mailem prodej@modelove-hracky.cz
29.10.2021
14:59:46
TT Modelová železnice Tillig
 
20.10.2021
13:36:02
TT Modelová železnice Tillig
 
14.10.2021
13:37:58
TT Modelová železnice Roco
 
14.10.2021
13:36:59
TT Modelová železnice Roco
 
6.10.2021
15:49:22
H0 Modelová železnice Roco
 
6.10.2021
15:48:18
H0 Modelová železnice Roco
 
13.8.2021
13:46:41
H0 Modelová železnice Roco.
 
13.8.2021
13:45:32
H0 Modelová železnice Roco.
 
13.8.2021
13:43:46
H0 Modelová železnice Roco.
 
10.6.2021
14:50:39
H0 Modelová železnice Roco
 
10.6.2021
14:49:42
H0 Modelová železnice Roco
 
30.4.2021
16:46:43
H0 Modelová železnice Roco
 
30.4.2021
16:45:21
H0 Modelová železnice PIKO
 
30.4.2021
16:43:42
TT Modelová železnice PIKO
 
8.12.2020
15:58:44
H0 Modelová železnice Roco